Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Seacrest Petroleo Bermuda Limited

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Seacrest Petroleo Bermuda Limited, opp til handel på Oslo Børs. Det gis dispensasjon fra kravet om minste kursverdi per aksje på minst NOK 10, jf. Oslo Regelbok II punkt 3.1.4.5. Dispensasjonen gis på bakgrunn av en helhetsvurdering, herunder at selskapet har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling for å vedta en aksjespleis for potensielt å øke kursverdien på aksjene over NOK 10, etter opptak til handel. Oslo Børs anser dispensasjonen fra noteringskravet om minste kursverdi per aksje på NOK 10, å være i allmennhetens og investorenes interesse. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Hvis selskapet ikke oppfyller kravene på Oslo Børs tas selskapet opp til handel på Euronext Expand, forutsatt at opptakskravene på Euronext Expand er oppfylt. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 8. mai 2023.

View disclosure and attachments on Newsweb